Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

HISTORIA ODDZIAŁU PAN W POZNANIU

Nie każdy wie, że w Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, nauka jest reprezentowana przez trzy ś¶rodowiska, a mianowicie:
- wyższe uczelnie
- jednostki badawczo-rozwojowe
- oraz Polsk± Akademię Nauk.
Polska Akademia Nauk powstała w 1952 r., a Oddział PAN w Poznaniu dwadzieścia lat później, w 1972 r. Inicjatorami zorganizowania Oddziału PAN w Poznaniu byli trzej uczeni - członkowie Polskiej Akademii Nauk: profesor Gerard Labuda, historyk, slawista i profesor Maciej Wiewiórowski, chemik, wieloletni dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, obaj zwi±zani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor Władysław Węgorek, entomolog, pracuj±cy w Instytucie Ochrony Roślin i w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Pierwszym Prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został profesor Gerard Labuda.
Do panteonu ś¶wiata nauki weszło wielu poznańskich uczonych, członków PAN, którzy przez swoj± działalnoś¶ć badawcz± i akademick± kształtowali oblicze regionu. Podane niżej nazwiska pokazuj±, jak wybitni to byli ludzie i jak różnymi dyscyplinami naukowymi się zajmowali.

Kazimierz Ajdukiewicz - logik i metodolog nauk, dzięki jego działalności po wojnie Poznań stał się ważnym oś¶rodkiem filozofii.

Stefan Białobok - dendrolog, wieloletni dyrektor Arboretum Kórnickiego, jako pierwszy w Polsce podj±ł badania nad hodowl± drzew le¶śnych oraz genetyk± drzew.

Wiktor Dega - twórca rehabilitacji ortopedycznej w Polsce, jeden z najpopularniejszych Wielkopolan, wielki przyjaciel chorych.

Stanisław Kielich - fizyk, przewidział teoretycznie zjawisko nieliniowego rozpraszania światła przed wynalezieniem lasera.

Józef W. Kostrzewski - archeolog, udowodnił słowiańskość Biskupina.

Władysław Kuraszkiewicz - filolog-slawista, badacz gramatyki i historii języka polskiego.

Henryk Łowmiański - historyk i erudyta, autor kilkutomowego dzieła Pocz±tki Polski, przedstawiaj±cego dzieje ziem słowiańskich na przestrzeni wieków.

Władysław Orlicz - ś¶wiatowej sławy matematyk, znawca teorii szeregów ortogonalnych i analizy funkcjonalnej, twórca tzw. przestrzeni Orlicza.

Arkadiusz Piekara - fizyk doś¶wiadczalny, badacz nieliniowych zjawisk optycznych, opisał zjawisko autokolimacji światła.

Wiktor Steffen - filolog klasyczny, znawca greckiego teatru antycznego.

Szczepan Szczeniowski - fizyk, autor sze¶ściotomowego podręcznika akademickiego Fizyka doświadczalna.

Władysław Węgorek - entomolog, znawca ochrony ro¶ślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, "pogromca" stonki ziemniaczanej.

Piotr Zaremba - architekt-wizjoner, specjalista w zakresie planowania miast portowych i obszarów nadmorskich.

Zygmunt Ziembiński - teoretyk prawa, autor znakomitego podręcznika Logika praktyczna.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać jak ważn± rolę odgrywa nauka w naszym życiu. Dzisiejsze osi±gnięcia wyznacz± jakoś¶ć życia w przyszłych pokoleniach. Placówki Polskiej Akademii Nauk (www.pan.poznan.pl) zajmuj± się badaniem różnorodnych dyscyplin naukowych, s± cenione w kraju i za granic±.

W 1993 r. utworzono Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) www.man.poznan.pl afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, którym kieruje profesor Jan Węglarz. Z usług internetowych, oferowanych przez PCSS korzystaj± prawie wszystkie wyższe uczelnie i instytuty naukowe Poznania, administracja państwowa oraz wiele przedsiębiorstw. Niezawodnoś¶ć działania sieci zapewniaj± poł±czenia ś¶wiatłowodowe.

Serdecznie zapraszamy!